|

Орхон аймгийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө


ОРХОН АЙМГИЙН  2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ                                                                                                   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                                                   

Хөрөнгө оруулалтын ажлын  нэр төрөл, тоо хэмжээ

Нийт төсөвт өртөг /сая.төг/

Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар, тодруулга

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо

 

Нэг.Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр:

 

 

 

 

 

АЖИЛ

 

Авто зам засвар,өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил

 

 

 

 

 

 

 

1

Булаг багт автозамын уулзвар өргөтгөх

           47.12

           47.12

ХА

 

 

 

 

 Зураг төсөв хүлээгдэж байна. 

2

1-р хорооллын 14-р байрны урд талын автозамыг Залуучуудын гудамжны автозамтай холбох

           23.89

           23.89

ХА

 

2015.12.25

2016.02.01

2016.06.30

 

3

Оюутны гудамжны хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт

         395.33

        395.33

НТШ

2015.12.21

2015.12.25

2016.02.05

2016.07.05

 

4

"Унага" цэцэрлэгийн орчны зам талбай

           65.48

           65.48

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

5

Холбооны уулзвараас Баян худалдааны төвийн уулзвар хүртэлхи авто замын засвар

         200.00

        200.00

НТШ

2015.12.21

2015.12.25

2016.02.22

2016.07.05

 

6

Нацагдоржийн гудамжны хатуу хучилттай авто замын засвар шинэчлэлт

         386.99

        386.99

НТШ

2015.12.21

2015.12.25

2016.02.25

2016.07.05

 

7

Гэр хороололд явган хүний зам шинээр тавих

         170.00

        170.00

НТШ

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

8

Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний Галарейн явган хүний замын шинэчлэлт

           68.00

           68.00

ХА

 

2015.12.21

2016.01.25

2016.06.30

 

 

 дүн

     1,356.80

     1,356.80

 

 

 

 

 

 

          Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт, засварын ажил

9

Эрдэнэ багт ухаалаг ус түгээх байр барих

           79.10

           79.10

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.   

10

Эрдэнэ багийн усан санд өргөлтийн насос нэмж суурьлуулах

           68.20

           68.20

ХА

 

 

 

 

 Зураг төсөв хүлээгдэж байна. 

11

Дэнжийн КНС-г төв бохир усны шугамд холбох

         182.00

        182.00

НТШ

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

12

Шинээр барьж байгаа Яргуйт, Их залуу багийн төвийн гадна ИШС барих

           78.00

           78.00

ХА

 

2016.01.05

2016.02.01

2016.05.30

 

13

Хотын ИШС-ний засвар, шинэчлэлт

         300.00

        300.00

НТШ

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

14

Баянцагаан багт УДДТөв барих

         366.40

        347.53

НТШ

2015.12.21

2016.01.05

2016.03.10

2015.06.30

 

15

Говил багт ухаалаг ус түгээх байр барих /гүний худагтай /

           35.00

           35.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

16

Баянцагаан баг Вокзалд ухаалаг ус түгээх   байр барих

           35.00

           35.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

17

Дэнж багт ухаалаг ус түгээх байр барих /гүний худагтай/

           35.00

           35.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

18

Хотын төв бохир усны шугамын 2-р коллекторыг гүйцээж барих

         404.82

        404.82

НТШ

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

19

Даваат багт ухаалаг ус түгээх байр барих /гүний худагтай /

           35.00

           35.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

20

Яргуйт багт ухаалаг ус түгээх байр барих /гүний худагтай /

           35.00

           35.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

 

дүн

     1,653.52

     1,634.65

 

 

 

 

 

 

          Гэрэлтүүлэг, цахилгааны ажил

21

Цагаан хаалганаас замын пост хүртэл авто замын гэрэлтүүлэг хийх /1.2 км/

           70.00

           70.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

22

Гэр хороололын айл өрхүүдийн цахилгаан хамгамжийг сайжруулах, шинээр бий болсон суурьшлын бүсүүдэд ЦДАШ, дэд станц барих

         220.00

        220.00

НТШ

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

23

Орон сууцны хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт /1-р хороолол /

           53.63

           73.00

ХА

 

 

 

 

тодотгоно.

24

Орон сууцны хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт /3-р хороолол /

         110.92

           68.00

НТШ

 

 

 

 

тодотгоно.

25

Орон сууцны хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт /4-р хороолол /

           41.80

           63.00

ХА

 

 

 

 

тодотгоно.

26

Орон сууцны хороолол доторхи гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлт /5-р хороолол /

           73.65

           76.00

ХА

 

 

 

 

тодотгоно.

27

Эрх чөлөөний өргөн чөлөөний Галарейн гэрэлтүүлгийн ажил

           25.00

           25.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

 

дүн

         595.00

        595.00

 

 

 

 

 

 

          Барилга засварын ажил

28

Орон сууцны 1,4,5-р хороололын байрны гадна фасадны засвар/ Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, ЗДТГ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын орон нутгаас гарах зардал/

         907.78

        907.78

НТШ

 

 

 

 

тодотгоно.

29

Дэнж хорооллын 1-р байрны фасад

           59.27

           59.27

ХА

 

2015.12.28

2016.01.20

2016.05.20

 

30

Дэнж хорооллын 2-р байрны фасад

           59.27

           59.27

ХА

 

2015.12.28

2016.01.20

2016.05.20

 

31

Дэнж хорооллын 3-р байрны фасад

           59.27

           59.27

ХА

 

2015.12.28

2016.01.20

2016.05.20

 

32

Төмөр замын 3-р байрны 1, 2 блок

           40.61

           40.61

ХА

 

2015.12.28

2016.01.20

2016.05.20

 

33

Төмөр замын 3-р байрны 3, 4-р блок, 2-р байр

           51.62

           51.62

ХА

 

2015.12.28

2016.01.20

2016.05.20

 

34

Оюут багийн 2-28-р байрны фасад

           50.14

           50.14

ХА

 

2015.12.28

2016.01.20

2016.05.20

 

35

25-р цэцэрлэгийн засвар /Төмөр зам/

           79.12

           79.12

ХА

 

2015.12.28

2016.01.28

2016.04.20

 

36

БОЭТ-ийн төрөх тасгийн 2-р давхарын засвар

           79.00

           79.00

ХА

 

2015.12.28

2016.01.28

2016.04.20

 

37

Орхон цогцолбор сургуулийн спорт заалны засвар

           21.15

           21.15

ХА

 

2015.12.28

2016.01.28

2016.04.20

 

38

"Эрдэнэт амьдрал" ХХК-ийн оффисын дуусаагүй барилгыг төрийн байгууллагын оффисын зориулалтаар өөрчилж барьж дуусгах

         660.41

        660.41

НТШ

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

39

"Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн" цогцолборын барилгыг үргэлжлүүлэн барих

         800.81

        800.81

НТШ

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

40

Малын усны хамгамжийг сайжруулах зорилгоор Баян-Өндөр суманд 1 худаг шинээр, 5 худаг сэргээн засварлах, Жаргалант суманд 1 худаг шинээр, 3 худаг сэргээн засварлах

           70.00

           70.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

41

Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын Өвлийн хүлэмжид өргөтгөл хийх /ажилчдын амрах байр/

           34.46

           34.46

ХА

 

2015.12.28

2016.01.15

2016.04.25

 

42

4-р цэцэрлэгийн эмчийн өрөөний засвар, бэхэлгээ хийх

           24.00

           24.00

ХА

 

2016.01.08

2016.02.22

2016.06.20

 

43

Амралт чөлөөт цагийн талбай /Гэр хороолол/

           50.00

           50.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

44

Амралт чөлөөт цагийн талбай /5-р микр 17-р байр/

           50.00

           50.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

45

Амралт чөлөөт цагийн талбай /4-7-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын ажил/

           50.86

           50.86

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

46

Амралт чөлөөт цагийн талбай /Уурхайчин баг/

           50.00

           50.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

47

Амралт чөлөөт цагийн талбай /6-13, 6-15-р байр/

           50.00

           50.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

48

Амралт чөлөөт цагийн талбай /2-24, 25-р байр/

           50.00

           50.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

49

Амралт чөлөөт цагийн талбай /Зэст баг/

           50.00

           50.00

ХА

 

 

 

 

  Зураг төсөв хүлээгдэж байна.  

50

Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /1-р хороолол /

           50.00

           50.00

ХА

 

2016.01.15

2016.03.04

2016.05.25

 

51

Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /2-р хороолол /

           50.00

           50.00

ХА

 

2016.01.15

2016.03.04

2016.05.25

 

52

Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /3-р хороолол /

           55.00

       &nb

Мэдээний URL:

Танд энэхүү мэдээ таалагдаж байвал Like дарна уу.Танд манай сайт таалагдаж байвал Like дарна уу. Танд баярлалаа

Буцах АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд www.ERDENEKHOT.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг ****-**** утсаар хүлээн авна.

Нэр:*
Сэтгэгдэл:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Батлах код: *
2019/12/02, 13:04
2019/11/01, 12:33
2019/11/01, 11:56
2019/11/01, 11:27
2019/11/01, 11:07
2019/10/31, 15:33
2019/10/31, 13:22
2019/10/31, 12:34
2019/10/30, 13:27
2019/10/30, 13:09
2019/10/30, 11:21
2019/10/28, 17:30
2019/10/28, 15:30
2019/10/28, 12:23
2019/10/25, 16:22
2019/10/24, 16:33
2019/10/24, 14:36
2019/10/24, 11:10
2019/10/23, 13:45
2019/10/23, 13:21
2019/10/23, 11:05
2019/10/22, 17:43
2019/10/22, 17:33
2019/10/22, 16:44
2019/10/22, 14:57
2019/10/22, 13:56
2019/10/21, 18:09
2019/10/21, 14:44
2019/10/21, 13:29
2019/10/07, 15:03
2019/10/07, 11:59
2019/10/07, 11:53
2019/10/07, 11:35
2019/10/04, 12:21
2019/10/04, 11:31
2019/10/03, 16:27
2019/10/03, 16:16
2019/10/02, 14:24
2019/10/02, 13:50
2019/10/02, 13:01
2019/10/01, 15:17
2019/10/01, 13:52
2019/10/01, 11:30
2019/09/30, 12:47
2019/09/25, 09:18
2019/09/24, 12:14
2019/09/24, 12:03
2019/09/23, 17:49
2019/09/23, 12:00
2019/09/23, 11:39
2019/09/23, 11:24
2019/09/23, 11:15
2019/09/23, 10:49
2019/09/20, 15:33
2019/09/20, 11:39
2019/09/20, 11:36
2019/09/18, 11:36
2019/09/18, 11:09
2019/09/17, 14:37
2019/09/17, 13:38
2019/09/17, 11:42
2019/09/17, 11:33
2019/09/16, 16:12
2019/09/16, 15:53
2019/09/16, 13:40
2019/09/16, 13:23
2019/09/16, 12:49
2019/09/16, 12:45
2019/09/16, 11:58
2019/09/14, 16:01
2019/09/14, 15:22
2019/09/13, 14:09
2019/09/13, 13:41
2019/09/13, 13:12
2019/09/11, 16:06
2019/09/11, 14:49
2019/09/11, 13:29
2019/09/11, 13:15
2019/09/11, 13:02
2019/09/11, 12:42
2019/03/21, 15:14
2018/05/16, 14:55
2018/12/12, 09:32
2019/01/02, 15:58
2018/07/16, 15:13
2016/05/30, 09:27
2019/03/14, 18:29
2018/09/28, 11:52
2019/02/04, 13:49
2019/01/24, 15:37
2019/01/22, 10:21
2014/10/27, 21:34
2019/03/20, 11:08
2017/03/06, 15:55
2016/09/01, 12:28
2019/01/30, 09:46
2019/04/09, 12:59
2015/04/09, 12:30
2019/02/15, 14:59
2017/03/14, 17:04
2015/01/07, 13:33
2016/07/27, 09:47
2019/03/07, 11:57
2014/12/05, 14:30
2014/12/29, 13:27
2015/02/03, 09:48
2015/01/05, 11:38
2015/01/23, 10:16
2014/12/09, 18:32
2017/05/03, 10:42
2016/05/16, 13:04
2019/05/16, 10:17
2019/04/04, 10:26
2015/12/03, 17:31
2017/05/11, 11:37
2016/09/01, 12:25
2016/05/20, 10:49
2015/12/18, 15:59
2016/01/05, 17:52
2017/06/07, 16:30
2014/10/10, 15:35
2014/10/10, 15:36
2019/01/31, 13:10
2014/12/19, 15:42
2015/01/21, 18:11
2016/06/10, 20:06
2016/05/24, 19:44
2015/01/23, 20:42
2017/05/03, 13:50
2017/01/12, 10:49
Дэлхий дахинд
Сонин хачин